Privacyverklaring

CO-CERTIFICATIE.NL hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy leggen wij uit op welke manier wij uw gegevens verwerken. CO-CERTIFICATIE.NL is de verwerkingsverantwoordelijke, wat inhoudt dat CO-CERTIFICATIE.NL de doeleinden en de wijze van de verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt en dat CO-CERTIFICATIE.NL verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens door CO-CERTIFICATIE.NL kunnen gesteld worden via info@co-certificatie.nl

Waarom verwerken wij uw gegevens?
Dienstverlening
Wanneer u gebruikmaakt van de dienstverlening van SCOPE12.ORG, wordt een aantal gegevens gevraagd, waaronder uw (bedrijfs)naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Soms kan het noodzakelijk zijn om andere gegevens te verwerken bij de uitvoering van de dienstverlening en u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.

Financiële administratie
Voor de facturatie van de dienstverlening verwerkt CO-CERTIFICATIE.NL uw contactgegevens. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst.

Relatiebeheer
CO-CERTIFICATIE.NL gebruikt in het kader van het onderhouden van contact met (potentiële) klanten en andere zakenrelaties uw (contact)gegevens om u bijvoorbeeld uit te nodigen voor seminars of andere evenementen. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk om het gerechtvaardigde belang van CO-CERTIFICATIE.NL te behartigen.

Website en Cookies
Via onze website worden gegevens verzameld wanneer het contactformulier gebruikt wordt. We verwerken deze data in overeenstemming met het doel waarvoor het formulier ingevuld wordt, waaronder het versturen van informatie over onze dienstverlening, en is gebaseerd op de rechtsgrondslag van toestemming.

Daarnaast worden via onze websitebezoekgegevens verzameld door onder andere cookies en Google Analytics. Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker. Deze gegevens worden verzameld om het gebruik van onze website te analyseren, waar nodig te verbeteren en zo onze website optimaal te laten presteren. Deze gegevensverwerking is daarom noodzakelijk om het gerechtvaardigd belang van CO-CERTIFICATIE.NL te behartigen. Deze gegevens worden niet langer dan 3 maanden bewaard.

Uw privacy-rechten
U heeft het recht op informatie over de verwerkingen; het recht op inzage in uw gegevens; het recht op correctie van de gegevens indien deze niet kloppen; het recht op verwijdering van de gegevens; het recht op beperking van de gegevensverwerking; het recht op verzet tegen de gegevensverwerking; het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit); het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Doorgifte van Persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden doorgegeven indien dit noodzakelijk is om aan de wet te voldoen. CO-CERTIFICATIE.NL deelt ook gegevens met derde partijen die verwerkingsverantwoordelijke zijn en met wie een verwerkersovereenkomst gesloten is. Deze gegevensuitwisseling vindt enkel plaats op grond van expliciete toestemming, gerechtvaardigd belang van CO-CERTIFICATIE.NL of op basis van de uitvoering van de overeenkomst.

CO-CERTIFICATIE.NL stelt uw gegevens nooit commercieel ter beschikking aan derden.

Bewaartermijn
CO-CERTIFICATIE.NL bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de om de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt te verwezenlijken en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Beveiliging
CO-CERTIFICATIE.NL neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen
Het is mogelijk dat wij wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Bekijk daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid.

Laatste update: Oktober 2020